Documents relacionats

Memo descriptiva (pdf, 2385.53 mb)

01 Memòria descriptiva i justificativa

 L’objecte del document adjunt és establir les conclusions derivades de la informació urbanística que son rellevants per a l’ordenació del territori, analitzar les alternatives possibles i justificar el model elegit, les determinacions de caràcter general i les corresponents a les diferents classes de sòl, donant compliment a l’article 59 del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i a l’article 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  • Comparteix a
Darrera modificació: 02-11-12  a les  11:21