04 Programa de participació ciutadana

 El programa de participació ciutadana de Santa Fe del Penedès, aprovat en Ple municipal en data 20 de maig de 2009, compleix amb les prescripcions establertes en la Llei i el Reglament d’urbanisme. Concretament compleix l’establert en els articles 8 i 59.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, en relació a la publicitat i participació ciutadana en els processos de planejament i gestió urbanística així com de
l’article 15 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que el desenvolupa. Així mateix, el programa compleix amb els articles 8 i 59.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’entrada en vigor del qual és posterior a l’aprovació definitiva del mateix.
  • Comparteix a
Darrera modificació: 02-11-12  a les  11:24