Documents relacionats

normativa (pdf, 3266.74 mb)

06 Normes urbanístiques

Aquestes Normes Urbanístiques juntament amb la resta de documents exigits per l’article 59 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, constitueixen el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Fe del Penedès, el qual té per objecte i constitueix el instrument d'ordenació integral del territori del municipi de Santa Fe del Penedès, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent.
  • Comparteix a
Darrera modificació: 02-11-12  a les  11:25